P I X

để thiết lập các ngành công nghiệp ở ppt Ấn Độ