P I X

ứng suất đai tạm thời trong quá trình khởi động và dừng