P I X

billhook trên john 336 baler hoạt động như thế nào