P I X

chất thải được coi là mỏ thành thị không cạn kiệt và tài nguyên đặt không đúng chỗ