P I X

và dầm kiểm tra bằng chứng kiểm tra tải trọng túi nước