P I X

Hạt 824 tách cỡ hạt bằng phương pháp sàng rung Phương pháp sàng khô